02/03/2021

Hello Polish e-book dla poziomu A1

Aktualności

Polski – ćwiczenia ilustrowane (część I) to e-book do nauki języka polskiego jako obcego na poziomie A1 (PDF, format A4, 47 stron) z ciekawymi ćwiczeniami z ilustracjami i zdjęciami.

Publikacja jest podzielona na 6 rozdziałów tematycznych:

 • Człowiek
 • Rodzina
 • Liczby i czas
 • Dom i mieszkanie
 • Jedzenie
 • Zakupy

Ćwiczenia dotyczą takich tematów jak: narodowości, opis osoby, rodzina, liczby, określenia czasu, w tym dni tygodnia, miesiące, pory roku i godziny, pieniądze, czynności codzienne, dom, mieszkanie, meble i sprzęty, jedzenie (produkty spożywcze, restauracja, kawiarnia), ubrania, zakupy (sklepy, produkty, ceny, kupowanie prezentów).

Ćwiczenia dzięki atrakcyjnej szacie graficznej ułatwią ci zapamiętywanie najważniejszych treści. Typy ćwiczeń to: uzupełnianie zdań poprawnymi formami, układanie tekstów lub zdań w kolejności, quizy, tworzenie dialogów, łączenie tekstów i zdjęć, ćwiczenia zachęcające do mówienia i wiele innych. Na końcu e-booka znajdują się odpowiedzi do ćwiczeń.

Polski – ćwiczenia ilustrowane (część I) to przydatna publikacja także w bibliotece lektora języka polskiego jako obcego. Pomoże ci uatrakcyjnić naukę na poziomie A1. Materiał można z powodzeniem wykorzystywać podczas lekcji online.

Dodatkowo kupując ten produkt, otrzymasz dostęp do grupy zamkniętej na Facebooku, w której możesz zadawać pytania dotyczące języka polskiego.

Autorka: Berenika Wilczyńska, autorka materiałów do nauki języka polskiego jako obcego, w tym podkastów HelloPolish. Współpracowała m.in. z Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM Uniwersytetu Warszawskiego i Ambasadą Królestwa Hiszpanii w Polsce. Obecnie współpracuje z Uczelnią Łazarskiego w Warszawie jako egzaminator podczas państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego. Na co dzień redaguje książki w języku polskim dla znanych wydawnictw (m.in. Wielkiej Litery).

ENGLISH:

Polish – illustrated workbook (part I) is an ebook for learning Polish as a foreign language at A1 level (PDF, A4 format, 47 pages). It contains a lot of interesting exercises that are accompanied by illustrations and photos.

The e-book is divided into 6 chapters that cover the following topics:

 • People
 • Family
 • Numbers and time
 • House and flat
 • Food
 • Shopping

The exercises include the following topics: nationalities, description of a person, family, numbers, time expressions such as days of the week, months, seasons and hours, money, everyday activities, house, flat, furniture and equipment, food (food products, restaurant, café), clothes, shopping (shops, products, prices, buying presents).

The exercises, thanks  to their attractive graphic design, will help you to retain the most important information more more effectively. The e-book contains the following types of exercises: filling the gaps in the sentences with correct forms, putting the texts or sentences in the correct order, quiz games, creating dialogues, matching texts to pictures, exercises encouraging you to speak and many more. At the end of the e-book you can find the answer key.

Polish – illustrated workbook (part I) is a publication that also could prove very useful for Polish as a Foreign Language teachers. It could help you to make study of Polish at A1 level more interesting. The materials can be successfully used during online lessons.

While buying this product you will also get an access to the private group on Facebook where you can ask questions about the Polish language.

Author: Berenika Wilczyńska is an author of materials for learning Polish as a foreign language, includin HelloPolish podcasts. She has collaborated with institutions such as the Centre of Polish Language and Culture POLONICUM at the University of Warsaw and Embassy of Spain in Poland. Currently she collaborates with Lazarski University in Warsaw as an examinator for state certificate examinations in Polish as a foreign language. Her day job  involves editing Polish books for well-known publishing houses (such as Wielka Litera).