10/05/2020

Co to jest Karta Polaka?

Aktualność

KROKI, KTÓRE NALEŻY PODLEGAĆ PROCESOWI

Polski List lub Karta (Karta Polaka) to dokument poświadczający członkostwo w Narodzie Polski, inny niż obywatelstwo. Jest to ważne, ponieważ w przypadku posiadania jednego z dwóch dokumentów pozyskanie drugiego jest automatycznie zerowane. „Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. O polskiej karcie (Dziennik Ustaw z 2018 r., Pkt 1272, 1669, 2019, pkt 1095) oraz ustawą opublikowaną w dniu 13
czerwca 2019 r., Która aktualizuje wspomniane rozporządzenie , polską kartę można przyznać osobie, która w dniu przedstawienia wniosku o polską kartę i w dniu dostarczenia polskiej karty nie ma obywatelstwa polskiego lub nie ma zezwolenia na pobyt stały w terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub status bezpaństwowca, który
deklaruje przynależność do Narodu Polskiego, ”podkreśla Ambasada RP na swojej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/argentina/tarjeta -polski

W celu przetworzenia Karty, oprócz tego, o czym wcześniej wspomniano,
wnioskodawca musi wykazać swój związek z Polską przy użyciu, przynajmniej w podstawowym zakresie, języka. Musisz złożyć pisemne oświadczenie o przynależności do Narodu, pokazać związek przynajmniej części swoich rodziców, dziadków i / lub pradziadków lub dołączyć zaświadczenie, że należysz do społeczności / organizacji, która korzysta z języka i kultura przez ostatnie co najmniej trzy lata. Wspomniana
społeczność / organizacja musi zostać uznana i uwzględniona w komunikacie Ministra Spraw Zagranicznych. Ponadto wymagane będzie przedstawienie oświadczenia potwierdzającego, że twój przodek nie wyemigrował z Polski lub został repatriowany z terytorium Polski w okresie od 1944 do 1957 r., Kiedy to umowy o repatriację zostały wdrożone.

Kartę można dostarczyć w ten sam sposób osobie, której polskie pochodzenie zostało potwierdzone przepisami ustawy z 09.11.2000 r. O repatriacjach (Dziennik Ustaw z 2018 r., Pkt 629, 1669), z jedynym wymogiem posiadania zdolności do obsługi w zasadzie język.

Po zdaniu biurokratycznego testu zainteresowana strona będzie musiała poprosić o spotkanie z konsulem, który zostanie poproszony o wiadomość e-mail: consulado.buenosaires@msz.gov.pl

Karta jest ważna przez 10 lat, z możliwością przedłużenia o kolejne 10 lat, z wyjątkiem osób w wieku 65 lat lub starszych, których karta nie wygasa.

Tłumaczenie: Alejandro Galinski